Nyerj egy 300 000Ft értékű lábbelit, melyet Carrie is viselt a Szex és New York c. filmben!

Nyereményjáték szabályai

I. A játék szervezője

A “Nyerj egy exkluzív Manolo Blahnik magassarkú cipőt” (tovább csak játék vagy nyereményjáték) meghirdetője a United Fashion Group s.r.o. társaság, székhely: Sliačska 1/D, 831 02 Pozsony, Szlovák Köztársaság, IČO (szervezet azonosító szám): 46146032, DIČ (adóazonosító szám): 2023342222, IČ DPH: SK2023342222 a Pozsonyi Kereskedelmi Cégjegyzék: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 75748/B, postacím United Fashion Group s.r.o., 9002 Győr, Pf. 219 (tovább csak szervező) az alábbi játékszabályzatot adja ki. A nyereményjáték célja az weboldalon keresztül értékesített termékek bemutatása, értékesítésének támogatása, internetes promóció keretében marketingkommunikáció megvalósítása.

II. A nyereményjáték időtartama és helyszíne

A játék 2024.04.15. és 2024.05.31. 23:59 között zajlik a nyerj.cipofalva.hu weboldalon.

III. A nyereményjáték résztvevői

A játékban minden 18. életévét betöltött, a Magyarország területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező természetes személy vehet részt, aki megfelel a játék feltételeinek (a továbbiakban: ”Játékosok”). A nyereményjátékban való részvételből kizárásra kerülnek a szervező, partner alkalmazottai, valamint a Szlovák Köztársaság Ptk. 116. §-a szerint hozzájuk közel álló személyek. Ha bebizonyosodik, hogy a nyertes ilyen kizárt személy, a nyeremény nem kerül átadásra, és a szervező tulajdonába visszakerül. Abban az esetben, ha egy ilyen kizárt személy a nyereményt már átvette, köteles a nyereményt a szervező írásos kérése alapján haladéktalanul visszaadni.

IV. A nyereményjáték feltételei

A nyereményjáték a nyerj.cipofalva.hu weboldalon zajlik. Könnyedén részt vehet a játékban az exkluzív MANOLO BLAHNIK magassarkúért. Nincs más dolga, mint vásárolni legalább 20.000Ft értékben webshopunkon, feliratkozni hírlevelünkre és automatikusan részt vesz a játékban.

A játékban való részvételhez szükséges adatok, nevezetesen: e-mail cím. A játék célja 1 nyertes kisorsolása, aki megfelel a nyereményjáték feltételeknek. A nyertest a 2024.04.15. és 2024.05.31. közötti időszakban vásárolt legalább 20.000Ft értékű vásárlás esetén közül sorsoljuk ki. A nyertesnek fel kell iratkoznia a hírlevélre is, ellenkező esetben a nyeremény egy másik kisorsolt nyerteshez kerül. A versenyen csak egyénileg lehet részt venni.

A játékban való részvétellel a nyereményjáték minden résztvevője megerősíti, hogy az e-mail cím tulajdonosa. A játékos ezzel felelősséget vállal személyazonosságáért. A szervező nem vállal felelősséget azon játékosokért, akik harmadik fél jogait eltulajdonították. A felelősség a játékost terheli, aki ezennel sajátjának mondja és szerzői jog által védettnek nyilvánítja e-mail-címét.

V. Nyeremények

A nyertes a MANOLO BLAHNIK márka exkluzív magassarkúját nyeri meg.

A Szervező fenntartja a jogot az árak változtatására, kiegészítésére.

VI. A Szervező hatásköre

A Szervező felügyeli a nyereményjáték lefolyását és a nyeremények kiválasztását a játékszabályzat szerint. A szervezőnek jogában áll beavatkozni abban az esetben, ha felmerül annak gyanúja, hogy a játékos a játékszabályzatba ütköző magatartást tanúsított.
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a játékost a nyereményjátékból, ha tevékenysége ellentétes az általánosan hatályos jogszabályokkal, sérti harmadik felek jogait vagy sérti a szerzői jogokat, meztelenséget ábrázoló fényképeket, vulgárisnak, sértőnek vagy erkölcstelennek tartott fényképeket vagy szavakat alkalmaz, faji hovatartozásra ösztönöz, vallási vagy etnikai intoleranciára, erőszakra szólít fel, harmadik felek becsületét sérti, esetleg olyan linket illeszt, amely az ebben a pontban leírt tartalmú oldalakra vezet, vagy egyéb módon általában nem megfelelőnek tartott tartalmat jelenít meg.
A Szervező kérheti a Nyertestől, hogy meghatározott időn belül személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja személyazonosságát. Ha a Nyertes megtagadja személyazonosságának igazolását, elveszti a nyereményhez való jogát.

VII. A pályázat nyertesének kihirdetése

A nyerteseket 2024. június 30-án tesszük közzé a nyerj.cipofalva.hu weboldalon, a nyertesnek pedig 5 munkanapon belül e-mailt küldünk a nyereményről a versenyhez való csatlakozáskor megadott e-mail címére. A nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel e-mailben a nyeremény átvétele érdekében.

VIII. Általános információk a nyereményekről és azok nyerteseiről

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy keresztnevét és vezetéknevének kezdőbetűjét anyagi kártalanítási jog nélkül közzétegyék a verseny honlapján: nyerj.cipofalva.hu . Amennyiben a nyereményjáték nyertese az általa a versenyre való regisztráció során megadott e-mail címre küldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem válaszol a nyereményről szóló értesítésre, a nyeremény a következő kisorsolt nyertes javára elvész.
A szervező fenntartja magának a jogot, hogy végső döntést hozzon arról, hogy az adott nyereményhez kötött feltételek teljesültek-e vagy sem. Nem nyerhetnek díjat azok a játékosok, akik részben nem teljesítik a nyerési feltételeket. Ha a nyertes lemond a nyereményről, ill. jelen szabályzat szerint egyéb feltételt nem teljesít, ebben az esetben a nyeremény elveszik, vagy a szervező új nyertesről dönt.
A nyertes a nyereményt készpénzre nem válthatja. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyereményre nem vonatkoznak a Szlovák Köztársaság módosított Ptk. 612-627 §-ai.

IX. Általános feltételek

A nyereményjátékban való részvételt, a nyeremény átvételét és átadását semmilyen módon nem köti semmilyen áru megvásárlása.

Tilos bármilyen számítógépes kód, rosszindulatú program, malware vagy bármi más dolog felhasználása, amely megzavarhatja, leállíthatja vagy visszaélhet a játékkal. Az ilyen magatartás a játékos kizárását vonhatja maga után a nyereményjátékban való további részvételből.

X. Személyes adatok

Az üzemeltető United Fashion Group, p. r. ról ről. székhelye: Sliačska 1/D, Pozsony - Nové mesto 83102 , Szlovák Köztársaság, azonosító: 46146032, áfaazonosító: 2023342222, adószám: SK2023342222, bejegyzett a Pozsonyi Városi Bíróság Cégjegyzékébe, III. iratszám: Sro .: 75748/B, a 2. sz. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet, a nyertes személyes adatait a következő körökben kezeli: e-mail cím a nyeremény problémamentes kézbesítése érdekében a nyereményjátékban való részvételtől számított 1 évig. A személyes adatok szervező általi feldolgozásával kapcsolatos további információk itt találhatók: https://www.cipofalva.hu/szemelyes-adatok-vedelme

XI. Adók

A Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint a nyereményre vonatkozó jövedelemadót, valamint minden egyéb adókötelezettséget, amely a nyereményre vonatkozhat, a nyertes fizeti törvényben megállapított teljes összegben. A nyereményből származó adókért a szervező nem vállal felelősséget a vonatkozó törvény 2. sz. 595/2003 Coll. módosított jövedelemadóról. A személyes adatok szervező általi feldolgozásával kapcsolatos további információk itt találhatók: https://www.cipofalva.hu/szemelyes-adatok-vedelme

XII. Panaszkezelés

Reklamációkat és panaszokat a szervező írásban az [email protected] e-mail címen vagy írásban a United Fashion Group, s. r. o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava címre fogad. Minden panaszt és reklamációt a szervező kezel. Indokolt reklamáció esetén a szervező vállalja, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül eltávolítja, és erről a nyertest értesíti. A Szervezőnek jogában áll kizárni a játékban való részvételből minden olyan játékost, akit a jelen szabályzat megsértésével gyanúsítanak. A Szervező döntése a nyereményjátékban való részvétel eltiltásával kapcsolatosan végleges. A személyes adatok szervező általi feldolgozásával kapcsolatos további információk itt találhatók: https://www.cipofalva.hu/szemelyes-adatok-vedelme

XIII. Különleges rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték szabályzatának megváltoztatására, a játék törlésére, a játék időtartamára és feltételeire. A Szervező a nyereményjáték szabályzatának és feltételeinek változásait a nyerj.cipofalva.hu oldalon teszi közzé. A Szervező nem vállal felelősséget a játékos hibásan megadott adataiból eredő károkért, ill. azzal, hogy nem használja fel a nyereményt. A nyertesnek nincs törvényes joga a nyeremény cseréjére, vagy értékének pénzbeli vagy egyéb ellentételezés formájában történő kifizetésére (a nyeremény pénzre váltása a nyeremény értékpapírra, ingatlanra, betéti letétre vagy biztosításra történő átváltását is jelenti, stb.). A játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény nem igényelhető bírósági úton. A nyereményjátékkal kapcsolatos vita esetén a Szervező döntése végleges és kötelező érvényű. A Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában együttműködő személyek nem vállalnak felelősséget azokért a károkért, amelyek a játékost a játékban való részvétele miatt érik.
A Szervező hatáskörén kívül eső körülmények (vis maior) esetén a Szervező a Versenyt törölheti. Erről a versenyzőket a www.facebook.com/cipofalva.hu Facebook oldalon vagy más lehetséges kommunikációs játékosoknak okozott károkért. A Szervező döntése a játékkal kapcsolatos minden kérdésben, illetve a Szabályzat magyarázatában végleges és minden játékosra vonatkozik. A játékosok minden felelősséget vállalnak minden olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amelyet a játékban való részvétel következtében elszenvedhetnek.

XIV. Záró rendelkezések

1. A játékosok a jelen Szabályzatot a Szervező honlapján ismerhetik meg: https://nyerj.cipofalva.hu/nyeremenyjatek-szabalyai.
2. Jelen Szabályzatot a Szervező a nyereményjáték részeként bocsátja ki, és az irányadó a Sz. törvény vonatkozó rendelkezései. 40/1964 Coll. módosított Ptk.

Pozsonyban, 2024. április 15-én
United Fashion Group s.r.o.